Narayana Suktam | नारायणसूक्तम्

84

NARAYANA SUKTAM – ॥ नारायणसूक्तम् सार्थ ॥

Narayana Suktam

ॐ 
सहस्र शीर्षं देवं विश्र्वाक्षं विश्र्वशम्भुवम्
विश्र्वैव नारायणं देवं अक्षरं परमं पदं ||

Sahasra Sheersham Devam Vishwaksham Vishwashambhuvam
Vishwaiva Narayanam Devam Aksharam Paramam Padam


विश्र्वत: परमान्नित्यं विश्र्वम् नारायणं हरिं 
विश्र्वम् एव इदं पुरुष: तद्विश्र्वम् उपजीवति ||

Vishwatah Paramannityam Vishwam Narayanam Harim
Vishwam Eva Idam Purushah Tadvishwam Upajivati

पतिं विश्र्वस्य आत्मा ईश्वरम् शाश्र्वतं शिवमुच्यतम्
नारायणं महाज्ञेयं विश्र्वात्मानम् परायणम् ||

Patim Vishwasya Atma Ishwaram Shashwatam Shivamuchyatam
Narayanam Mahayagyam Vishwatmanam Parayanam

नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायण: पर:
नारायण परम् ब्रह्म तत्वं नारायण: पर:
नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायण: पर: ||

Narayana Paro Jyotiratma Narayanah Parah
Narayana Param Brahma Tattvam Narayanah Parah
Narayana Paro Dhyata Dhyanam Narayanah Parah

यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा
अन्तर्बहिश्र्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण: स्थित:||

Yaccha Kinchit Jagat Sarvam Drushyate Shrooyate’pi Va
Antarbahinscha Tatsarvam Vyapya Narayanah Sthitah 

अनन्तं अव्ययं कविं समुद्रेन्तं विश्र्वशम्भुवम् 
पद्म कोश प्रतीकाशं हृदयं च अपि अधोमुखं ||

Anantam Avyayam Kavim Samudrentam Vishwasambhuvam 
Padma Kosha Pratikasham Hrudayam Cha Api Adhomukham

अधो निष्ठया वितस्त्यान्ते नाभ्यां उपरि तिष्ठति 
ज्वालामालाकुलं भाति विश्र्वस्यायतनम् महत्||

Adho Nishtaya Vitastyante Nabhyam Upari Tishthati
Jvalamalakulam Bhati Vishwashyayatanam Mahat

सन्ततं शिलाभिस्तु लम्बत्या कोशसन्निभं 
तस्यान्ते सुषिरं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्||

Santatam Shilabhistu Lambatya Koshasannibham
Tasyante Sushiram Sukshmam Tasmin Sarvam Pratishtitam

तस्य मध्ये महानग्नि: विश्र्वार्चि: विश्र्वतो मुख:
सोऽग्रविभजंतिष्ठन् आहारं अजर: कवि:||

Tasya Madhye Mahanagnih Vishwarchih Vishwato Mukhah
So’gravibhajantishtha-Annaharam Ajarah Kavih

तिर्यगूर्ध्वमधश्शायी रश्मय: तस्य संतता
संतापयति स्वं देहमापादतलमास्तकः
तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थिता:||

Tirya-Gurdhvamadhasha Shayi Rashamayah Tasya Santata
Santapayati Svam Dehamapadatalamastakah
Tasya Madhye Vahnishikha Aniryordhva Vyavasthitah

नीलतोयदस्मध्यस्थस्द्विल्लेखेव भास्वरा 
नीवारशूकवत्तन्वी पीता भास्वत्यणूपमा ||

Nila Toyadas Madhyasthas-Dvidyullekheva Bhasvara
Nivarashukavattanvi Pita Bhasvatyanupama

तस्या: शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः 
स ब्रह्म स शिव: स हरि: स इन्द्र: सोऽक्षरः परमः स्वराट्||

Tasyah Shikhaya Madhye Paramatma Vyavasthitah
Sa Brahma Sa Shivah Sa Harih Indrah So’ksharah Paramah Svarat

ॠतं सत्यं परम् ब्रह्म पुरुषं कृष्ण पिङ्गलं
ऊर्ध्वरेतम् विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः||

Rrutam Satyam Param Brahma Purusham Krishna Pingalam
Urdhwaretam Virupaksham Vishwaroopaya Vai Namo Namah


ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु: प्रचोदयात् ||
Om Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dheemahi Tanno Vishnuh Prachodayat 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here